Doporučujeme: Hotely v Praze Apartmány v Praze Ubytování Karlovy Vary Ubytování Brusel Ubytování Krakov Ubytování v Římě Ubytování Barcelona Ubytování Londýn Ubytování Madrid Ubytování Berlín


Nacházíte se: Stanovy

Stanovy: BĚCHOVIČTÍ SRŠNI o.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.01

Tento dokument se nazývá Stanovy Běchovičtí sršni o.s.. Dále jen ?Stanovy?.

1.02.

Běchovičtí sršni o.s. je dobrovolným, sportovním, nepolitickým sdružením, pracujícím podle platných předpisů s vlastní právní subjektivitou. Posláním sdružení Běchovičtí sršni o.s. je rozvoj mládeže a dospělých v oblasti sportu. Dále pořádání sportovních akcí a účast na nich.

1.03

Členství ve sdružení Běchovičtí sršni o.s. zavazuje člena pouze v rozsahu těchto stanov a dalších dokumentů přijatých valnou hromadou a Vedením občanského sdružení Běchovičtí sršni (článek 8), a to v rozsahu nezbytném pro činnost občanského sdružení Běchovičtí sršni o.s.  podle článku 1.02

Článek 2

Název a sídlo sdružení

2.01

Název sdružení je Běchovičtí sršni o.s., dále jen ?sdružení?

2.02

Sídlem sdružení je V Okálech 505, 190 11 Praha 9-Běchovice

Článek 3

Poslání sdružení

3.01.

Posláním sdružení je sdružovat, za účelem sportu a společenského života obecně.

3.02.

Sdružení má za cíl rozvíjet tělesnou a duševní zdatnost, pořádat a účastnit se na sportovních a společenských akcích.

3.03.

Sdružení nepřipustí žádnou diskriminaci účastníků na akcích pořádaných sdružením pro jejich rasu, barvu pleti, politické nebo náboženské přesvědčení, pohlaví či národnost. Rovněž tak na akcích, kterých se bude sdružení účastnit.

3.04.

Sdružení nebude přijímat pozvání ani se účastnit akcí pořádaných subjekty, o nichž je známo, že uplatňují výše uvedené diskriminační praktiky. Rovněž nebude tyto subjekty zvát na své akce.

3.05.

Sdružení není výdělečnou organizací. Svou činností sleduje výhradně všeobecně prospěšné cíle. Veškeré zisky ze své činnosti věnuje sdružení pouze na cíle uvedené v článcích 3.01 a 3.02 podle článku 11.04.

3.06.

Žádný subjekt, bez ohledu na jeho vztah ke sdružení, nemá nárok na finanční příspěvky z prostředků sdružení na aktivity, které by odporovaly poslání sdružení.

Článek 4

Činnost sdružení

4.01.

Připravovat sportovní a společenské akce. Spolupracovat se stejně zaměřenými subjekty .

4.02.

Pořádat sportovní a společenské akce

4.03.

Vychovávat a formovat mladé sportovce po stránce tělovýchovy a kolektivismu.

Článek 5

Členství ve sdružení

5.01.

Členství ve sdružení je individuální

5.02.

Formy členství jsou :

přispívající

řádné

čestné

5.03.

Přispívajícím členem se může stát kdokoliv, kdo souhlasí se Stanovami sdružení a podporuje jeho cíle. Přispívající členství vzniká podáním přihlášky. Na přihlášce může případně být uvedeno datum, ke kterému má členství vzniknout.

Práva přispívajícího člena:

článek 6, odst. 01, 03, 05, 06, 07

článek 6, odst. 02 pouze v rozsahu platnosti článku 10.04

Povinnosti přispívajícího člena:

článek 7, odst. 01 až 07

5.04.

Žadatel o řádné členství podá přihlášku. Minimální podmínky pro získání řádného členství jsou určeny Předpisem pro přijímání řádných členů sdružení schváleným valnou hromadou. Přihlášku schvaluje Vedení sdružení.

Práva řádného člena :

článek 6, odst. 01 až 07

Povinnosti řádného člena :

článek 7, odst. 01 až 07

5.05.

Čestné členství uděluje valná hromada doživotně osobám s mimořádnými zásluhami o rozvoj sdružení. Nevylučuje se souběh s ostatními druhy členství.

Práva čestného člena :

článek 6, odst. 01, 03, 05, 06

5.06.

Žadatel o členství ve sdružení podá písemnou přihlášku Místopředsedovi sdružení (viz. článek 9.11.), podobně člen sdružení, který chce vystoupit ze sdružení, podá písemné prohlášení o vystoupení Místopředsedovi sdružení.

5.07.

Členství ve sdružení může být pozastaveno na dobu určitou rozhodnutím Vedení sdružení z těchto důvodů :

hrubé porušení Stanov sdružení

úmyslné nedodržení předepsaných standardů stanovených sdružením

nezaplacení členského příspěvku v dané lhůtě

Po uplynutí doby, na kterou bylo členství pozastaveno, rozhodne Vedení sdružení o obnovení členství nebo podá valné hromadě návrh na vyloučení.

5.08.

V případě neplacení členských příspěvků dochází k vyloučení ze sdružení automaticky v okamžiku, kdy člen nemá zaplaceny členské příspěvky za uplynulých 12 měsíců.

5.09.

Členství ve sdružení zaniká vystoupením ze sdružení, vyloučením ze sdružení, úmrtí člena nebo zánikem sdružení.

5.10.

Pokud o vzniku, změně nebo zániku statutu člena sdružení rozhoduje Vedení nebo valná hromada sdružení, musí být člen o jejich rozhodnutí písemně informován do 30 dnů od rozhodnutí.

5.11.

Po dobu pozastavení členství ve sdružení má člen pouze povinnost přispívajícího člena, ztrácí však veškerá práva vyplývající z členství.

Článek 6

Práva členů

6.01.

Zúčastňovat se akcí sdružení a valné hromady (viz. článek 8.01.).

6.02.

Volit a být volen, popřípadě pověřen funkcí ve Vedení sdružení.

6.03.

Účastnit se jako pozorovatel zasedání Vedení sdružení.

6.04.

Hlasovat při valné hromadě.

6.05.

Předkládat své návrhy a připomínky k projednávání při zasedání Vedení sdružení popř. na valné hromadě.

6.06.

Využívat majetku sdružení a výhod členství podle přijatých pravidel.

6.07.

Být informován o činnosti sdružení a jejím hospodaření.

Článek 7

Povinnosti členů

7.01.

Respektovat a dodržovat Stanovy sdružení a další přijaté dokumenty.

7.02.

Důstojně reprezentovat sdružení na veřejnosti a řídit se pravidly zakotvenými v Etickém kodexu člena sdružení.

7.03.

Platit včas členské příspěvky.

7.04.

Respektovat rozhodnutí valné hromady,  Vedení sdružení a Předsedy.

7.05.

Podle svých možností podporovat a prosazovat cíle sdružení.

7.06.

Nepřipustit jakoukoliv diskriminaci účastníků na pořádaných akcích z důvodu rasy, barvy pleti, politického či náboženského přesvědčení, pohlaví nebo národnosti.

7.07.

Udržovat své osobní a kontaktní informace v evidenci sdružení maximálně aktuální a aktualizace v případě změn provádět bez zbytečného odkladu.

Článek 8

Orgány sdružení

8.01.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

8.02.

Valná hromada může být řádná a mimořádná.

8.03.

V době mezi valnými hromadami je sdružení řízeno Vedením sdružení.

8.04.

Vedení sdružení tvoří :

předseda

místopředseda

sekretář

pokladník

odborný pracovník

8.05.

Za sdružení vystupují, podepisují se a sjednávají platné závazky Předseda, Pokladník nebo osoba, kterou Předseda nebo Pokladník pověří.

8.06.

Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení, svému jménu a funkci připojí oprávněná osoba svůj podpis.

Článek 9

Řízení sdružení

9.01.

O zásadních otázkách existence a činnosti sdružení jedná valná hromada. Její rozhodnutí pokud není stanoveno jinak, mohou být změněna pouze dalším rozhodnutím valné hromady. Valnou hromadu svolává Vedení sdružení, a to písemnou pozvánkou alespoň tři týdny před stanoveným termínem. V pozvánce je uveden program jednání valné hromady.

9.02.

Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, zpravidla v měsíci červnu.

9.03.

Mimořádná valná hromada se svolává, požádá-li o to alespoň čtvrtina řádných členů a nebo požádá-li o to většina členů Vedení sdružení. Pokud není ve funkci žádný člen Vedení sdružení nebo pokud Vedení platné žádosti o svolání valné hromady nevyhoví do jednoho měsíce, mohou ti, kteří jsou oprávněni požádat o svolání valné hromady, svolat mimořádnou valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu svolávanou dle tohoto článku nelze nahradit hlasováním formou dotazníku (článek 9.09.), ledaže to žádost výslovně připouští. Po dobu, kdy není ve funkci žádný člen Vedení sdružení, musí mít každá valná hromada na programu volbu Vedení sdružení nebo zrušení sdružení.

9.04.

Valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí a usnášet se, jestliže se jí účastní více než polovina členů s hlasovacím právem (článek 6.04.). Nesejde-li se dostatečný počet členů, svolá svolávající mimořádnou valnou hromadu s termínem konání nejdéle za čtyři týdny. Tato valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím právem. Může být alternativně svolána již v pozvánce na řádnou či mimořádnou valnou hromadu. V takovém případě ji pak již není třeba po neúspěšném pokusu o konání řádné či mimořádné valné hromady svolávat znovu. Termín, místo konání a program takto svolané mimořádné valné hromady však již nelze měnit.

9.05.

K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s hlasovacím právem (článek 6.04). Hlasování probíhá veřejnou formou, tajná je pouze volba členů Vedení sdružení.

9.06.

Řádná valná hromada :

volí Vedení sdružení a kontroluje jeho činnost

schvaluje plán činnosti na další období

schvaluje výsledek hospodaření sdružení za předchozí období a rozpočet na další období

rozhoduje o všech významných záležitostech předkládaných členy sdružení

může měnit a schvalovat Stanovy sdružení a další dokumenty

může udělovat čestné členství ve sdružení.

9.07.

Mimořádná valná hromada projednává otázky, k jejichž vyřešení byla svolána.

9.08.

O jednání valné hromady se pořizuje zápis. Jeho platnost potvrdí svým podpisem Předseda a Sekretář sdružení.

9.09.

Vedení sdružení se může rozhodnout, že místo mimořádné valné hromady vyhlásí k určitému problému hlasování formou dotazníku. Dotazník je v písemné podobě doručen všem členům sdružení s hlasovacím právem (článek 6.04.). K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů těchto členů. Hlasování je anonymní. Výsledek hlasování je plně ekvivalentní rozhodnutí valné hromady a je přístupný všem členům sdružení. Výsledek hlasování nabývá platnosti až po zveřejnění, které vhodnou formou provede Vedení sdružení nejpozději 14 dní po ukončení hlasování. Toto ustanovení nelze aplikovat pro volbu Vedení sdružení (článek 10.01.), zrušení sdružení (článek 12.), udělení čestného členství (článek 9.06.f) a změnu nebo schválení Stanov (článek 9.06.e).

9.10.

V čele sdružení stojí Předseda. Je oprávněn jednat jménem sdružení, sjednávat závazky sdružení, zastupuje sdružení při jednáních s třetími osobami a státními a jinými orgány, jmenuje komise. Na řádné valné hromadě předkládá návrh rozpočtu na příští období.

 

9.11.

Místopředseda zastupuje Předsedu, má stejná práva a povinnosti jako Předseda s výjimkou jednání a podepisování za sdružení navenek, předkládání návrhu rozpočtu valné hromadě a jmenování komisí (článek 9.10.). Jednat a podepisovat za sdružení ve vztahu k orgánům veřejné moci a třetím osobám může jen na základě plné moci udělené Předsedou. Přijímá přihlášky a žádosti členů o změnu statutu členství, navrhuje pozastavení členství a předkládá k řešení všechny ostatní záležitosti týkající se členské základny.

9.12.

Sekretář řídí interní jednání sdružení a pořizuje o nich zápis. Připravuje potřebné dokumenty a vede archiv dokumentů a korespondence. Stará se o otázky vnitřní organizace a chodu sdružení. Udržuje evidenci o členech a uveřejňuje adresář členů.

9.13.

Pokladník vede veškeré účetnictví sdružení, udržuje a kontroluje účet sdružení u peněžního ústavu a vede evidenci majetku sdružení. Ve finančních otázkách jedná jménem sdružení. Předsedovi podává průběžně informaci o stavu hospodaření sdružení, na řádné valné hromadě předkládá souhrnnou zprávu o hospodaření.

9.14.

Odborný pracovník zajišťuje zejména opravy a údržbu materiálu a nemovitostí v majetku sdružení.

9.15.

Předseda a Pokladník nesmí být osobami blízkými (ve smyslu §116 Občanského zákoníku). Vedení musí být tvořeno minimálně třemi osobami a při rozhodování Vedení má každá tato osoba jeden hlas bez ohledu na počet zastávaných funkcí.

9.16.

Všichni členové Vedení sdružení jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě a Předsedovi. V případě závažných nedostatků v práci některého člena Vedení sdružení má Předseda právo navrhnout jeho odvolání z funkce. Takový člen Vedení sdružení může být odvolán jednomyslným rozhodnutím všech ostatních členů Vedení sdružení. Člen Vedení sdružení je také automaticky odvolán v případě ukončení či pozastavení členství. Člen Vedení sdružení může odstoupit.

9.17.

Uvolní-li se funkce Předsedy během jeho funkčního období nebo ukončí-li se jeho funkční období zánikem nebo pozastavením členství nebo odstoupením, stává se do nejbližší valné hromady Předsedou dosavadní Místopředseda, který jmenuje novým Místopředsedou jinou osobu, při respektování článku 10.04.

9.18.

Uvolní-li se funkce člena Vedení sdružení s výjimkou Předsedy během jeho funkčního období, jmenuje Předseda na jeho místo nového člena Vedení do nejbližší valné hromady při respektování článku 10.04.

9.19.

Odstoupí-li celé Vedení sdružení, je povinno před ukončením své činnosti svolat mimořádnou valnou hromadu k volbě nového Vedení sdružení.

9.20.

Jmenování nástupce se provádí písemnou formou.

9.21.

Vedení sdružení se schází podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce.

9.22.

Zasedání Vedení sdružení svolává Předseda. Mimořádné zasedání Vedení sdružení se svolává, požádají-li o to alespoň tři členové Vedení sdružení. Vedení sdružení je schopno přijímat rozhodnutí a usnášet se při nadpoloviční přítomnosti členů Vedení sdružení. Rozhodnutí je přijato většinou hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas Předsedy. Zápisy z jednání a rozhodnutí Vedení sdružení se vhodnou formou průběžně zveřejňují.

9.23.

K řešení určitého úkolu může Předseda jmenovat zvláštní komisi. Předseda komise se na dobu řešení úkolu stává řádným členem Vedení sdružení. Jmenování a práci komisí dále upřesňuje Předpis pro jmenování a práci komisí sdružení schváleny Vedením sdružení.

Článek 10

Volby Vedení sdružení

10.01.

Vedení sdružení je voleno valnou hromadou tajnou a přímou volbou. V okamžiku zvolení musí být členové Vedení způsobilí k právním úkonům. Předsedu i Pokladníka volí všichni přítomní členové s hlasovacím právem.

10.02.

Kandidát na funkci Předsedy předkládá společně se svojí kandidaturou i kandidátku na funkce Místopředsedy a Sekretáře. Uvedení kandidáti jsou zvoleni do svých funkcí zvolením Předsedy, který je nominoval. Kandidát na post Předsedy předkládá řádné valné hromadě a každé mimořádné valné hromadě, která to má ve svém programu, návrh rozpočtu sdružení do příští valné hromady.

10.03.

Funkční období všech členů Vedení kromě Pokladníka trvá do nejbližší řádné valné hromady, končí také zánikem nebo pozastavením členství, odvoláním Vedením sdružení, odvoláním valnou hromadou nebo odstoupením. Funkční období Pokladníka končí zánikem nebo pozastavením členství, odvoláním Vedení sdružení, odvoláním valnou hromadou, odstoupením nebo rozhodnutím valné hromady o neschválení zprávy o hospodaření sdružení.

10.04.

Do funkce Předsedy či Místopředsedy může být zvolen či jmenován pouze řádný člen sdružení. Do funkce Sekretáře a Pokladníka může být zvolen či jmenován i přispívající člen sdružení, ten v případě zvolení či jmenování získává po dobu výkonu své funkce práva a povinnosti řádného člena.

10.05.

V případě, že v prvním kole voleb nedostal žádný z kandidátů na některou funkci nadpoloviční počet hlasů, postupují do dalšího kola první dva kandidáti podle sestupného žebříčku obdržených hlasů a všichni kandidáti se stejným počtem hlasů jako druhý kandidát. Tento postup se opakuje, dokud v každém kole vypadává alespoň jeden kandidát. Pokud v některém kole nevypadne žádný kandidát, stává se vítězem ten, který v tomto kole obdržel nejvyšší počet hlasů. Pokud je několik kandidátů se stejným nejvyšším počtem hlasů, rozhodne mezi nimi los.

10.06.

Zvolené Vedení se ujímá své funkce v den následující po dni zvolení.

10.07.

Pokud valná hromada, která měla na programu volbu Vedení sdružení, některého člena Vedení sdružení nezvolila, Vedení sdružení ještě na této valné hromadě svolá mimořádnou valnou hromadu, která bude mít na programu volbu tohoto člena Vedení. Tato mimořádná valná hromada se musí konat do dvou měsíců.

Článek 11

Hospodaření

11.01.

S finančními prostředky hospodaří Vedení sdružení podle schváleného rozpočtu a výsledek hospodaření schvaluje řádná valná hromada.

 

11.02.

Zásadou hospodaření s finančními prostředky je vyrovnanost příjmů a výdajů.

11.03.

Příjmy sdružení jsou zejména :

členské příspěvky jednotlivých členů

dotace a dary

zisky z vlastní činnosti.

11.04.

Výdaje sdružení tvoří :

investice do vlastní činnosti sdružení

příprava akcí sdružení

propagace, poštovné, cestovné a ostatní organizační výdaje

další výdaje schválené valnou hromadou.

Článek 12

Zrušení sdružení

12.01.

O zrušení sdružení rozhoduje pouze valná hromada. Ta v tom případě rozhoduje o majetkovém vypořádání.

12.02.

O zrušení sdružení se rozhoduje podle článků 9.04 a 9.05., avšak sdružení nelze zrušit, hlasují-li proti zrušení minimálně pět řádných členů.

Článek 13

Přechodná ustanovení

13.01.

Klesne-li počet řádných členů sdružení pod pět, mají všichni přispívající členové do doby, než Vedení sdružení přijme za řádné členy minimálně další dvě osoby, práva a povinnosti jako členové řádní.

Článek 14

Platnost Stanov

14.01.

Stanovy platí od okamžiku přijetí valnou hromadou dne 15.10.2013

Milan Štěpán
Předseda Běchovičtí sršni o.s.

 

Stanislav Bednář
Místopředseda Běchovičtí sršni o.s.

 

Linda Šmídová
Sekretář Běchovičtí sršni o.s.

Poslední novinky

21.8.2017
Všechny zprávy a informace naleznete na našich nových stránkách www.bechovictisrsni.cz
Kategorie: Školička
29.6.2017
Poslední trénink je zrušen dne 29.6.2017
Kategorie: Mladší přípravka
27.6.2017

Dobrý den


Byly vytvořeny nové stránky: www.bechovictisrsni.cz

 

Kategorie: Mladší přípravka
23.6.2017
Byly spuštěny nové webové stránky www.bechovictisrsni.cz Od nové sezóny 2017/2018 zde naleznete veškeré potřebné informace týkající se našeho týmu.
Kategorie: Starší přípravka
22.6.2017

V sobotu dne 24.6.2017 proběhne turnaj MPŘ "Běchovický sršeň"

 

 

Kategorie: Mladší přípravka
21.6.2017
Z důvodu malého zájmu ostatních klubů byl nedělní turnaj zrušen :-( Zřejmě se soupeř dozvěděl o našem skvěle odehraném jaru a zalekl se :-) Tak snad někdy příště.
Kategorie: Starší přípravka
21.6.2017

Poslední trénink se bude konat ve středu 28. 6.

Opět si na tomto tréninku zahrají rodiče proti dětem, tak doufám, že budou všichni řádně vybavení, aby se mohli zúčastnit.

Kategorie: Školička
21.6.2017
Valná hromada Běchovických Sršnů z.s.
Kategorie: Mladší přípravka
20.6.2017
V úterý 20.6.2016 se trénink ruší.
Kategorie: Mladší přípravka
20.6.2017
Z důvodu extrémně teplého počasí bude dnešní trenink zkrácen. Konec je plánován na 18:00. Trenink bude veden lehčí formou s důrazem na dostatečnou hydrataci hráčů. Prosíme tedy rodiče, aby své malé fotbalisty vybavili dostatečným množstvím tekutin.
Kategorie: Starší přípravka
18.6.2017
Máme před sebou poslední dva tréninky jarní sezóny a to v termínech 20.6. a 22.6.. POZOR dne 22.6. si to rozdáme proti našim rodičům, aby i oni měli možnost poznat, jaké to je prožít zápas přímo na hřišti. Takže, kdo z rodičů jen trochu může, přijďtě sportovně oblečení a vesele naladění, abychom si společně mohli užít poslední trenink.
Vzhledem k tomu, že ti naši malí fotbalisté vydrží hrát mnohem déle než my rodiče, navrhuji jim přinést něco malého na zub, protože jedině tak je dokážeme přesvědčit, že už je konec zápasu a že je čas se do něčeho dobrého zakousnout. :-) :-)
Kategorie: Starší přípravka
18.6.2017
Výsledek posledního utkání potvrdil skvělou jarní formu našeho týmu. Slečny z Dukly podaly statečný výkon, ale na naše hochy to tentokrát nestačilo. Jasnou dominanci na hřišti potvrdili naši hráči velkým brankovým rozdílem a dali tak jasně najevo, že jaro patří nám. Velký dík patří nejen klukům, ale i trenérům a také všem rodičům, kteří jsou nedílnou součástí celého týmu.
Ačkoliv na podzim nás někteří hráči opustí, věřím, že tým doplněný o nové posili z mladší kategorie naváže na skvělé výkony a bude dál patřit k týmům, který se nezalekne žádného soupeře.

Konečný výsledek zápasu: FK Dukla Praha ženy - BĚCHOVIČTÍ SRŠNI o.s. : 0:20
Kategorie: Starší přípravka
15.6.2017

V pondělí 19. 6. odehraje ročník 2010 přátelské utkání na domácím hřišti proti Dolním Počernicím.

Sraz nejpozději v 16:45.

Ostatní mladší hráči budou mít normální trénink.

Kategorie: Školička
15.6.2017

Ještě jednou připomínám všem, že dnešní trénink je zrušený a o víkendu se nehraje žádné utkání. Mistrovské utkání bylo předehráno v úterý.

Kategorie: Starší přípravka
12.6.2017

Zítra 13.6. od 18.30 hrajem poslední venkovní mistrovské utkání, hraje se na hřišti soupeře Dukla - Juliska umělá tráva. Sraz na hřišti soupeře 17.45 hod.

nominace hráčů: nominování jsou všichni, kdo budou moci!!!!

Kategorie: Starší přípravka
8.6.2017
Přehled nominací do konce sezony 2017
Kategorie: Mladší přípravka
7.6.2017

V neděli 11.6. hrajeme domácí utkání ze soupeřem ČAFC Praha, sraz na hřišti v 13.15 hod.

 

nimonace: Vobecký; Vytiska; Němec; Panosjan; Jandus; Georgián; Vladyka; Havrda; Prchal; Tesař; Row

Kategorie: Starší přípravka
7.6.2017

Ve čtvrtek místo tréninku hrajeme mistrovské venkovní utkání na umělé trávě soupeře SC Radotín.

Sraz na hřišti soupeře je 16.15 hod.

 

Pavel Říha v 15.30 hod veze od Běchovického hřiště - dva hráče - Havrdu a Panosjana, má ještě jedno volné místo v autě, ale musíte se s ním domluvit!!!!!

Pavel Říha telefon - 774 399 919

 

Kategorie: Starší přípravka
6.6.2017
Zrušení tréninku MPŘ dne 6.6.2017
Kategorie: Mladší přípravka
5.6.2017
Tým A odehrál další turnaj na půdě v Radošovicích 27.5. Po tomto turnaji se pak sečtou body ze všech jarních turnajů a první dva v naší skupině budou postupovat do zlaté skupiny a poslední sestupovat. My jsme potřebovali být alespoň na čtvrtém místě, abychom se mohli na závěrečném turnaji dostat mezi elitu této soutěže.

 

Kategorie: Školička

Kompletní seznam novinek naleznete v kategorie Novinky

^ Nahoru Předchozí stánka: Týmové oblečení Vytisknout tuto stránku